×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 

ممعاونت : 

آقای دکتر اکبر بلوردی

23872302

پست الکترونیک:

a.bolvardi@gmail.com

 

کارشناسی برنامه ها:


خانم سودابه کوهستانی

23872302 

پست الکترونیک:

s.kohestani@sbmu.ac.ir

کارشناسی برنامه ها:


خانم هانیه مانده گاریان

23872302 

پست الکترونیک:

h.mandegarian@sbmu.ac.ir

 

کارشناس آموزش مجازی و مسئول پورتال مرکز :


خانم مهندس آفرین قره چه داغی

23872302 

پست الکترونیک:

a.gharchedaghi@sbmu.ac.ir

کارشناسی برنامه ها:

خانم رویا عنادی

23872302 

Roya.Enadi@sbmu.ac.ir

کارشناسی برنامه ها:


خانم گلاویژ میرگساری

23872302

پست الکترونیک:

g.mirgosari@sbmu.ac.ir

 

کارشناس گواهی نهایی:

خانم فاطمه سبزی زامله

23872302 

پست الکترونیک:

f.sabzi1355@gmail.com

مسئول دفتر- بایگان:

آقای مرتضی پورکرمی

23872302 

mortezapourkarami55@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست