×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  

نشانی : تهران ، بزرگراه شهید چمران ، اوین ، خیابان یمن ، خیابان پروانه ، جنب بیمارستان طالقانی ، ساختمان اداری شماره 2 ، طبقه سوم دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

کد پستی : 1985717443

پست الکترونیک : cme@sbmu.ac.ir

تلفن و دورنگار : 3-23872302-021

تلفنخانه دانشگاه : 23871

 

 

  

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست