×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  

 

 

 

دکتر فرزاد اشرافی

 ♦ متولد 1351

 مرتبه علمی: استاد

♦  پزشک عمومی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1377

   تخصص نورولوژی: دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1380 

 

جهت مشاهده رزومه اینجا را کلیک نمایید.

 

 

  

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست