×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اخبار آموزش مداوم

مشاهده بیشتر
برگزاری وبینار چشم انداز آینده آموزش علوم پزشکی: تحقیق و توسعه فناوری های نوین آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین  با همکاری  شهید بهشتی

اخبار

برگزاری وبینار چشم انداز آینده آموزش علوم پزشکی: تحقیق و توسعه فناوری های نوین آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

برگزاری وبینار اخلاق پزشکی- مهارت ارتباطی و رضایت آگاهانه در دانشگاه  علوم پزشکی  شهید بهشتی

اخبار

برگزاری وبینار اخلاق پزشکی- مهارت ارتباطی و رضایت آگاهانه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

برگزاری وبینار اخلاق پزشکی-خطاها و تخلفات پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی

اخبار

برگزاری وبینار اخلاق پزشکی-خطاها و تخلفات پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

برگزاری کنفرانس یکروزه  تب دانگی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اخبار

برگزاری کنفرانس یکروزه تب دانگی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

برگزاری وبینار ملاحضات اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی

اخبار

برگزاری وبینار ملاحضات اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

برگزاری اولین سمینار فیزیوتراپی تخصصی زانو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

اخبار

برگزاری اولین سمینار فیزیوتراپی تخصصی زانو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

مشاهده بیشتر

برگزاری وبینار رابطه اختلالات روانپزشکی و درمان های دارویی آن با خشکی چشم  در دانشگاه شهید بهشتی

اخبار

برگزاری وبینار رابطه اختلالات روانپزشکی و درمان های دارویی آن با خشکی چشم در دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

برگزاری وبینار  تمرین درمانی و بریس در درمان کایفوز در دانشگاه شهید بهشتی

اخبار

برگزاری وبینار تمرین درمانی و بریس در درمان کایفوز در دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده بیشتر

رویداد‌ها

تنظیمات قالب